Lapissa Tiedonantaja ja SKP vahvasti esillä katukuvassa

28.11.2017 - 15:15

Lapissa tehdään aktiivista työtä puolueen ja lehden eteen. Tämän arvokkaan työn ansiosta SKP ja Tiedonantaja ovat viikoittain vahvasti edustettuina Lapin katukuvassa.

Tapio Siirilä on kemiläinen pitkänlinjan kommunisti, SKP:n keskuskomitean jäsen ja monelle lappilaiselle katukuvasta tuttu kansalaisaktiivi.

Lehteä myymällä laajennetaan lukijakuntaa

Siirilän mukaan Tiedonantajan viikoittainen myyminen sekä jalkautuminen kansan pariin ovat tärkeitä niin lehden kuin puolueen näkymisen kannalta.

– Kadut ja kauppojen edustat sekä monet muut julkiset tilat tarjoavat erinomaisen tilaisuuden kertoa lehdestä ja puolueen tavoitteista niille, jotka eivät kommunisteista ja kannanotoistamme juurikaan tiedä. Lehden myymisen tavoitteena on saada Tiedonantaja laajemman lukijakunnan tietoisuuteen sekä saada ihmiset innostumaan puolueesta.

Pitäisikö eri puolilla Suomea tehdä nykyistä aktiivisemmin töitä lehden myymisen ja näkyvyyden eteen?

”Nyt jos koskaan Tiedonantajan kanssa pitää olla aktiivisesti ihmisten parissa.”

– Ilman muuta! 70- ja 80-luvuilla lehden myynti oli todella aktiivista ympäri Suomea: samanlaista toimintaa toivoisin kommunisteilta myös tänään, koska puolueen ja lehden näkyminen ovat välttämättömiä asioita tulevaisuutemme kannalta.

Tiedonantajalla on tärkeä rooli suomalaisella mediakentällä.

– Media on täynnä paksuja valheita: Tiedonantajan laaja näkyvyys on välttämätöntä. Mikäli me toverit emme lehteä ole myymässä, niin se jää väistämättä marginaaliin ja tuntemattomaksi kansan enemmistön keskuudessa. Nyt jos koskaan Tiedonantajan kanssa pitää olla aktiivisesti ihmisten parissa.

Lehti ja puoluetyö

Lehdellä on tärkeä rooli puoluetyössä.

– Tiedonantajasta saa viikoittain kuusitoistasivuisen rautaisannoksen kommunistien tärkeiksi kokemia asioita. Lehti on erinomainen työkalu ja se mahdollistaa säännöllisen puoluetyön tekemisen.

Ideologisen työn kannalta Tiedonantajalla on tärkeä tehtävä.

– Kommunisteilla on oma tieteellinen maailmankatsomus. Lehti on merkittävä oman tietoisuutemme kasvattamiseksi: samalla lisäämme myös heidän tietoisuuttaan, jotka lehden ostavat. Monilla on täysin virheellisiä käsityksiä siitä, mitä kommunismilla tarkoitetaan. Onkin tärkeää, että kommunistien lisäksi myös muut saavat lehden välityksellä käsityksen ideologiastamme sekä siitä, mitkä ovat kommunistien keskeisimpiä tavoitteita eli mihin politiikallamme pyrimme. Tiedonantaja ja SKP ovat kiinteässä, suorastaan erottamattomassa suhteessa toisiinsa.

– Valtavirtamedian käsitys siitä, mihin maailma on menossa, on porvarillisesti sävyttynyttä. Tiedonantaja taistelee porvarillista ideologiaa vastaan: lehti on porvarillisen hegemonian vastavoima ja se nostaa esille asioita, joista valtavirtamedia vaikenee sekä tuo esille toisenlaisen näkökulman kotimaan ja maailmanmenoon. Mielestäni on tärkeää, että kansalaisjärjestöt ja kansalaisliikkeet ovat vahvasti edustettuina Tiedonantajassa, koska sitä kautta lukijoille tuodaan esille se, että virallisten päätöksentekoelinten ohella on olemassa myös muita tapoja vaikuttaa ja tehdä politiikkaa.

Tiedonantaja on vahvasti vasemmalla!

Siirilän mukaan vasemmistolaisiksi itsensä kokevien kannattaa tarttua juuri Tiedonantajaan.

– Tiedonantaja on paras ja radikaalein vaihtoehto suomalaisella poliittisen journalismin kentällä. Monet muut vasemmistolaiset pää-äänenkannattajat myötäilevät oikeistolaista hallituspolitiikkaa, koska puolueiden hinku hallitukseen on kova. Esimerkiksi vasemmistoliiton ja demareiden keskuudessa on vahvasti samaistuttu perinteiseen politiikkakäsitykseen, missä politiikkaa tehdään vain ja ainoastaan parlamentissa ja hallituksessa. SKP:n pää-äänenkannattaja poikkeaakin vahvasti edellä mainittujen puolueiden lehdistä: Tiedonantajassa painotetaan kansalaisten eli katujen parlamenttien toimintaa, missä eduskunnan ulkopuoliset voimat voivat yhdessä vaikuttaa asioihin.

– Tiedonantajassa taustoitetaan yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä nostetaan vahvasti esille, minkälaisia kamppailuja kansalaisaktiivit ovat käyneet. Lehti opastaa samalla heitä, jotka ovat tyytymättömiä nykymenoon, mutta eivät välttämättä tiedä, miten yhteiskuntaan olisi mahdollista vaikuttaa.

Töihin toverit!

SKP:n keskuskomitean kokouksissa on käynyt hyvin ilmi, että toverit kokevat lehden tärkeäksi ja monet ovat ilmaisseet tukensa viikoittain ilmestyvälle Tiedonantajalle.

– Kerran viikossa ilmestyvä lehti tarjoaa monipuolisen kattauksen ajankohtaisiin aiheisiin. Uutissisällön lisäksi lehdessä on periaatteellisempia artikkeleita eri aihealueisiin liittyen kuten esimerkiksi teoriaan, yhteiskunnalliseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin liittyen.

– Lapissa olemme tyytyväisiä lehden nykyiseen julkaisutahtiin, koska se rytmittää mukavasti omaa myynti- ja puoluetyötämme: kerran viikossa ilmestyvän lehden kansa tuntuu tarpeelliselta olla esillä. Koemme Lapissa, että lehti on sisällöltään niin hyvä, että sitä kehtaa ja on mielekästä olla ihmisille myymässä, olipa sää minkälainen tahansa.

– Lehden esillä pitäminen ja monipuolinen kehittäminen ovat keskeisellä sijalla: tähän jokainen toveri voi omalta osaltaan vaikuttaa esimerkiksi lehteen kirjoittamalla ja maksullisia ilmoituksia hankkimalla sekä aktiivisesti tilauksia ja lehden irtonumeroita myymällä. Klassiseen työväenlehden eteen tehtävään työhön on puolueen jäsenistön keskuudessa suhtauduttava vakavasti: tämänkaltaisen ajattelun pitää iskostua jokaisen kunnon kommunistin selkärankaan.

Joillekin lehden myyminen kaduilla saattaa olla suuri kynnys.

– Ketään ei tule pakottaa myyntitehtäviin, vaan kokeneempien tovereiden tulee auttaa ihmisiä pääsemään alkuun: näin myyminen lähtee luontevasti sujumaan.

Yhteiskunnallisesta ilmapiiristä

Kommunistinen liike tähtää toiminnallaan radikaaliin yhteiskunnalliseen muutokseen. Toisin kuin asemansa vakiinnuttaneet vanhat puolueet, on SKP puolue, joka taistelee suuryhtiöiden sijaan ihmisten ja hyvinvointivaltion sekä lähipalveluiden ja demokratian puolesta. Kysymys kuuluukin: minkälainen maa Suomi tällä hetkellä kansan enemmistön näkökulmasta on?

– Viimeisille vuosikymmenille on ollut ominaista tietoinen hyvinvointivaltion murentaminen ja jopa suoranainen romuttaminen. Koko yhteiskunnallinen ilmapiiri on muuttunut yksilökeskeiseksi: kehityksen seurauksena pyrkyryydestä ja röyhkeydestä on muodostunut hyve. Samalla valitettavan monet päähän potkitut ja syrjityt ovat passivoituneet, eivätkä ole yhteisessä rintamassa lähteneet vaatimaan muutosta toteutettavaan politiikkaan.

– Eniten toteutettavassa politiikassa mättää se, että kaikki tehdään rikkaiden ja suuryritysten ehdoilla: tällöin kansalainen jää väistämättä jalkoihin! Myös Suomen militaristinen ja Venäjän vastainen ilmapiiri ovat huolestuttavia ilmiöitä. Suomea viedään jatkuvasti yhä lähemmäs USA:ta sekä Nato-jäsenyyttä ja rahaa syydetään asevarusteluun: tällaista kehitystä on vastustettava! Edellä mainitsemani epäkohdat tekevät yhteiskunnastamme sietämättömän.

Uskotko siihen, että kommunistien on mahdollista saada oma edustaja eduskuntaan tappelemaan kansan enemmistön etujen puolesta ja mitä se toteutuakseen vaatii?

– Kyllä se on mahdollista. Maailmalta ja Suomesta on löydettävissä esimerkkejä nopeasti tapahtuneista poliittisista muutoksista ihmisten äänestyskäyttäytymiseen liittyen. Tämä edellyttää sitä, että olemme joukkoliikkeissä ja hallituspolitiikan vastaisessa toiminnassa aktiivisesti mukana. Kommunistien on oltava kaikkein aktiivisimpia toimijoita ja osaavimpia tekijöitä: siten saavutamme ihmisten luottamuksen ja saamme heidät vaaleissa äänestämään meitä.

Puolueen näkyvyyden ohella lehdellä on suuri merkitys vaaleissa menestymiseen.

– Olemme kaksien viime eduskuntavaalien aikana lisänneet puolueen kannatusta Lapissa ja suurin yksittäinen syy kannatuksen nousussa on se, että olemme olleet aktiivisesti myymässä lehteä ja kertomassa ihmisille puolueen tavoitteista.

Työmarkkinaneuvotteluista ja ay-liikkeestä

Taistelu suomalaisten palkoista ja työehdoista on käynnissä: Suomessa neuvotellaan syksyn ja talven aikana jokseenkin kaikkien suomalaisten työehtoja ja palkkoja uusiksi.

– Miestäni koko ay-liike ja erityisesti sen johto kumartelee liikaa työnantajien suuntaan: ay-liikkeen on terävöitettävä linjaansa!

”Ay-liikkeen tulisi laajentaa jäsenistönsä vaikuttamismahdollisuuksia.”

– Muualta Euroopasta löytyy huomattavasti radikaalimpaa ay-toimintaa: siellä panostetaan mielenosoituksiin, joukkotoimintaan ja painostamiseen. Tämänkaltainen toiminta on suomalaiselle ay-liikkeelle nykyisin jo lähes tuntematonta.

– Ay-liikkeen tulisi laajentaa jäsenistönsä vaikuttamismahdollisuuksia: johdon tulisi pitää nykyistä tiiviimmin yhteyttä kenttäväkeen ja kysyä kentän mielipiteitä asetettaviin työehto- ja palkkavaatimuksiin liittyen. Tarvittaessa tulee käyttää joukkovoimaa vaatimusten läpiviemiseksi: Ay-liikkeestä löytyy voimaa, mikäli sitä vaan halutaan käyttää.

Kommunistien tulisi osallistua aktiivisemmin ay-liikkeen toimintaan.

– Työelämässä mukana olevien tovereiden tulisi ehdottomasti olla nykyistä aktiivisemmin mukana ammattiyhdistysliikkeen toiminnassa: kommunistien tulee näyttää muille mallia siitä, miten ay-liikkeessä paikallisella tasolla toimitaan ja miten asioista sovitaan, jotta työntekijöiden asema työpaikoilla paranee ja palkkoihin saadaan tuntuvia korotuksia.

– Kommunistien myötä ay-liikkeeseen tulisi pitkäjänteisyyttä, peräänantamattomuutta ja johdonmukaisuutta sekä ensiarvoisen tärkeää ymmärrystä siitä, että työelämässä on kyse työntekijöiden ja työnantajien välisestä luokkataistelusta, Siirilä päättää.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Kotimaa

Kommentit (1 kpl)

Voit kommentoida Tiedonantaja.fi:n blogikirjoituksia käyttäjätunnuksella Kirjaudu sisään jollei sinulla ole vielä käyttäjätunnusta, Rekisteröi tunnus tästä

Jos osallistuit keskustelun vanhoilla Tiedonantaja.fi -sivuilla, voit palauttaa vanhat tietosi sähköpostiosoitteesi avulla. Klikkaa oheista linkkiä, syötä sähköpostiosoitteesi, ja saat piakkoin postiisi viestin, jonka avulla voit luoda uuden salasanan itsellesi. Palauta vanha käyttäjätunnus.