Vanhuspalvelulaki toimimaan paikkakunnallasi

16.10.2013 - 16:44
(updated: 16.10.2015 - 10:39)

Suomi ei pärjää mairittelevasti, kun Euroopan maita rankataan paremmuusjärjestykseen vanhustenhoidossa.

Viime toukokuussa jopa uutisoitiin, että Suomi on rikkonut Euroopan sosiaalista peruskirjaa sallimalla lainsäädännössään sen, että osa iäkkäistä ihmisistä jää vaille tarvitsemiaan palveluja. Näin linjasi Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea.

Asiaa on yritetty korjata.

Vanhuspalvelulaki – viralliselta nimeltään Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista – tuli suurelta osin voimaan heinäkuun 2013 alussa.

Kemin Eläkeläiset ry:ssä pohdittiin, että laki on pohjimmiltaan hyvä. Mutta lakiteksti on pelkkää tekstiä – se pitää saada toteutumaan myös tekojen tasolla.

Tätä edesauttaakseen Kemin Eläkeläiset ry laati kaupungille esityksen siitä, miten vanhuspalvelulaki pistetään Kemissä toimeen.

Oheen on koottu muutamia tärkeitä vanhuspalvelulakia koskevia huomioita. Kemiläisten tavoin itse kukin voi omalla paikkakunnalla ohjeistaa kuntapäättäjiä siitä, että laki toimii ja toteutuu niin kuin sen pitäisi.

Muistutus yhteistyöstä

Vanhuspalvelulaki määrittää, että kunnan toimialojen on tehtävä yhteistyötä.

Kunnan useiden eri toimialojen toimenpiteillä on vaikutusta ikääntyneen väestön olosuhteisiin. Tärkeimmät ovat sosiaali- ja terveysala, mutta huomioon on otettava myös liikunnan ja vapaa-ajan sekä kulttuurin palvelut. Myös julkisen liikenteen toimivuus on tärkeää.

Kemin Eläkeläiset vaativat, että kaupunginhallitus tiedottaa kaikille toimialoilleen lain yhteistyövelvoitteesta ja laatii ohjeet yhteistyön käytännön toteuttamisesta.

Suunnitelmat työn alle...

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on laadittava suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi. Pykälä tulee voimaan vuoden 2014 alussa, ja valtuuston on siten vahvistettava suunnitelma vielä tämän vuoden aikana.

Kemin Eläkeläiset muistuttavat, että suunnitelman laatiminen ja tavoitteiden toteuttaminen on vaativa tehtävä. Esimerkiksi laissa vaaditaan ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämistä.

Jotta lain vaatimus toteutuu, palvelujen on oikeasti parannuttava. Missään kunnassa ei voida todeta, että meillä lakia jo noudatetaan eikä muutoksia tarvita.

...ja käytäntöön

Useissa kunnissa on jo jonkinlainen suunnitelma. Ne eivät kuitenkaan täytä vanhuspalvelulain kaikkia vaatimuksia eikä suunnitelman tavoitteita toteuteta. Suunnitelmia ei ole myöskään tehty yhteistyössä eläkeläisjärjestöjen kanssa, kuten nykyinen laki edellyttää.

Suunnitelmat on myös toteutettava käytännössä. Lain mukaan kunnan on otettava suunnitelma huomioon päätöksiä tehdessään ja aina seuraavan vuoden talousarviota ja pitemmän aikavälin taloussuunnitelmaa laatiessaan.

Kemin eläkeläiset huomauttavat, että suunnitelma on tärkeä ja kuntaa velvoittava asiakirja. Kun suunnitelman toteuttaminen edellyttää esimerkiksi lisää työntekijöitä tai enemmän tiloja, talousarvioon on varattava rahaa näiden toteuttamiseksi.

Palveluja on oltava riittävästi

Laki edellyttää kattavaa selvitystä kaikista iäkkäiden ihmisten tarvitsemista ja käyttämistä palveluista. Sen lisäksi sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua on erikseen arvioitava. Kunnan onkin hankittava aktiivisesti palautetta mahdollisimman laajasti ja palaute on otettava huomioon palveluja kehitttäessä.

Laki edellyttää, että palveluja on riittävästi ja että ne tavoitetaan helposti. Lisäksi osalla ikääntyneistä liikkuminen ja muu toimintakyky on huonontunut. Siksi palvelujen on oltava hajautettuna niin, että ne ovat lain tarkoittamalla tavalla lähellä niitä tarvitsevia.

Kemin Eläkeläiset vaativat, että kuntien talousarvioissa varataan riittävät määrärahat lain tavoitteiden toteuttamiseksi ja että palvelut järjestetään pääsääntöisesti kunnan omana työnä.

Palvelujen tulee myös olla kohtuuhintaisia tai mieluummin maksuttomia. Ainakin terveyskeskusmaksut on poistettava.

Kunnat toteuttamaan suunnitelmat

Vanhuspalvelulaissa todetaan, että kunnan on myös osoitettava voimavaroja suunnitelmassa esitettyjen toimien toteuttamiseen. Tämä on vaativa velvoite ja tarkoittaa merkittävää parannusta useimpien kuntien nykyiseen tilanteeseen. Riittäviä voimavaroja vaaditaan muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, terveydenhuollon palveluihin sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluihin.

Kemin Eläkeläisten mukaan on merkittävää, että riittävien voimavarojen osoittaminen ei ole kunnalle harkinnanvaraista vaan ne ovat nyt lakisääteisiä. Laki on tullut voimaan jo heinäkuussa 2013, joten merkittävä voimavarojen lisäys tarvitaan viimeistään vuoden 2014 talousarvioon.

Vanhusneuvosto toimintaan

Kunnissa on lain mukaan asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Käytännössä tämän pitää tarkoittaa sitä, että neuvostolle varataan kunnan talousarviossa riittävät määrärahat niin, että se voi päättää toimialaansa kuuluvista asioista ja oikeasti vaikuttaa laissa määritettyihin asioihin.

Jo ennen lain voimaan tuloa jonkinlaisia vanhusneuvostoja on ollut useissa kunnissa. Niillä ei ole kuitenkaan ollut itsenäistä päätösvaltaa ja niiden kokoukset on valmisteltu huonosti.

Kemin Eläkeläisten mielestä vanhusneuvosto on rinnastettava kuntien lautakuntiin. Sille on annettava todellista päätösvaltaa.

Laissa todetaan, että vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1. tammikuuta 2014.

Palvelujen laatu kuntoon

Vanhuspalvelulaissa todetaan, että iäkkäälle henkilölle tarjottavien sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava laadukkaita ja niiden on turvattava hänelle hyvä hoito ja huolenpito. Tämä koskee muun muassa palvelujen henkilöstömääriä. Lain vaatimuksiin nähden useissa kunnissa on nykyisellään puutteita.

Kemin Eläkeläisten mukaan nykyiset henkilöstömääräsuositukset ovat liian pieniä. Ne jäävät selvästi alle muiden Pohjoismaiden vastaavien eivätkä vastaa nykyisiä tarpeita.

Tekijä

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Teoria